...

Безплатна доставка, при поръчка над 100€

Безплатна доставка, при поръчка над 100€

Защита на непълнолетни

Защита на непълнолетните
Продажбата на алкохол на младежи на възраст под 18 години е забранена от закона. Следователно нашата гама спиртни напитки е забранена за лица под 18 годишна възраст! С вашата поръчка ни уверявате, че получателят на стоката е навършил 18 години.

В същото време имаме предвид отговорната консумация на алкохолни напитки.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.